en
nl

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Boho Strings VZW
Luitenant Lippenslaan 22
2140 Borgerhout
info@bohostrings.com
+32 468 21 83 21
BE 0568.669.131


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Boho Strings, een VZW met maatschappelijke zetel te Luitenant Lippenslaan 22, 2140 Borgerhout, BTW BE 0568.669.131, (hierna ‘Boho Strings') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boho Strings moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boho Strings aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boho Strings niet. Boho Strings is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boho Strings is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Boho Strings. Boho Strings kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant drukt op de “Buy Now” knop en wordt doorverwezen naar de Paypal betaal site. De Klant dient de betaling, na ontvangst van de factuur, uit te voeren om de bestelling te kunnen verzenden. Kosten, gerelateerd aan de betaling zijn voor Boho Strings.

Boho Strings is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle muziekpartituren besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd als PDF document via email. CD’s, en andere fysieke items, worden geleverd in de Europese Unie via Bpost, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De Klant dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten inzake de bestelling, geschieden schriftelijk of per mail info@bohostrings.com, uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Boho Strings was geboden.

Boho Strings kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade -verlies of diefstal inbegrepen- die aan de producten of verpakking ontstaat bij terugzending.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Boho Strings.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boho Strings te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De wet “verkoop op afstand” voorziet het recht op ontbinding van de verkoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. De consument kan dus gebruik maken van het herroepingsrecht. Het aangekochte product kan compleet en ongebruikt geruild of geretourneerd worden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking (voor zover mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruilen of retourneren in aanmerking. Gelieve ons hiervoor per email: info@bohostrings.com of telefonisch te contacteren: +32.468.21.83.21.

Uitzonderingen : De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

  • Cd’s waarvan de verzegeling verbroken is
  • digitale partituren

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor rekening van de Klant. De artikelen moeten in een even stevige verpakking verstuurd worden zodat deze ongeschonden bij Boho Strings aankomen. Indien de consument een bedrag pro forma betaald heeft, zal Boho Strings deze som zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending van het artikel, terugbetalen op dezelfde wijze als we de betaling ontvangen hebben.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Boho Strings en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Boho Strings.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Boho Strings zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Boho Strings is bereikbaar op het telefoonnummer +32.468.21.83.21, of via e-mail op info@bohostrings.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Privacy

Boho Strings neemt bij de verwerking van de gegevens van de Klant de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Boho Strings zal onder geen enkele voorwaarde het e-mailadres van de Klant verkopen of openbaar maken, noch persoonlijk informatie doorspelen aan eender welke derde partij, met voorbehoud van derden die worden ingeschakeld voor de aflevering van bestelde goederen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Boho Strings om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Boho Strings of overeenkomsten die gesloten zijn met Boho Strings, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt.